اگر برای خرید کشنده فاو در بورس تردید دارید، این مقاله را بخوانید

اگر برای خرید کشنده فاو در بورس تردید دارید، این مقاله را بخوانید

در روز معامله بورس کالا نیازی نیست، تمام مبلغ کشنده فاو در حساب شما باشد! در این نوبت حداقل ده درصد مبلغ پایه خودرو در حساب شما باشد، می‌توانید در قیمت‌گذاری شرکت کنید که در این طرح فروش حدود 478 میلیون تومان می‌شود. ؛