داخلی سازی ۹۰ درصدی موتور XUP ایران خودرو

داخلی سازی ۹۰ درصدی موتور XUP ایران خودرو

مدیر طرح موتور XUP ایران خودرو اصلی ترین نقطه قوت این موتور را استفاده از زنجیره و توان تولید قطعات داخلی دانست و گفت: در تولید این موتور بیش از ۹۰ درصد خودکفا هستیم و تمام قطعات مکانیکی آن به صورت کامل در داخل کشور تولید می شود. ؛