دولت مرغ فروش،دولت ماشین فروش

دولت مرغ فروش،دولت ماشین فروش

سال گذشته بود که اوضاع بازار خودرو به دلیل سیاست گذاری نادرست وزارت صمت، بهم ریخته شده بود؛ خودروسازان عرضه نداشتند و کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت و نابسامانی در بازار خودرو شد ؛