نقدی بر شراکت خودروسازی  با چینی‌ها

نقدی بر شراکت خودروسازی با چینی‌ها

در سه سخنرانی رهبری از اول سال جاری تا پانزدهم فروردین در موضوع شعار سال ۲۵ بار کلمه مردم استفاده شده‌است و در هر سه سخنرانی مشارکت مردم کلید رونق اقتصادی ذکر شده‌است؛