تقویت سهام بورسی خودروسازان پس از واگذاری

تقویت سهام بورسی خودروسازان پس از واگذاری

برای واگذاری سهام دو خودروسازبزرگ ضرب العجل تعیین شده است.با توجه به نوع و نحوه کارکرد بخش خصوصی به نظر می رسد باید شاهد تقویت سهام بورسی خودروسازان پس از واگذاری ها باشیم. اما آیا این مهم فقط با خروج دولت محقق خواهد شد؟؛